ඉතිහාසය ගැන

1997

කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවන ලදී

තව
2005

ISO9001 හි තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය

තව
2014

TPPT සුව කිරීමේ නියෝජිත නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම

තව
2020

සීමාසහිත ෂැංහයි ප්‍රමේය රසායනික තාක්ෂණ සමාගම.
අපනයන කටයුතු සඳහා

තව
2018

කර්මාන්තශාලාව පුළුල් කිරීම

තව