ඉතිහාසය ගැන

1997

කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවන ලදී

තව
2005

ISO9001 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය

තව
2014

TPPT සුව කිරීමේ නියෝජිත නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගන්නා ලදී

තව
2020

Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd ආරම්භ කරන ලදී.
අපනයන කටයුතු සඳහා

තව
2018

කර්මාන්තශාලාව පුළුල් කිරීම

තව